دانلود کتاب تجارت الکترونیک از ابتدا تا انتها

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ...

ادامه مطلب

دانلود کتاب سلامت الکترونیک ماشاالله ترابی و رضا صفدری

با رشد و توسعه بهرهگیري از فنآوري اطلاعات در تجارت، آموزش و سلامت که از ارکان شکلگیري دولت الکترونیک میباشند و توجه ویژه به...

ادامه مطلب