آموزش برنامه نویسی اندروید Justified TextView

آموزش برنامه نویسی اندروید Justified TextView

آموزش برنامه نویسی اندروید Justified TextView مقدمه: آموزش برنامه نویسی اندروید Justified Text View: برنامه نویسی اندروید قابلیتی است...

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی اندروید Material Tab

آموزش برنامه نویسی اندروید Material Tab

آموزش برنامه نویسی اندروید Material Tab مقدمه: آموزش برنامه نویسی اندروید Material Tab: برنامه نویسی اندروید قابلیتی است که برای پیش ...

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی اندروید Android Wifi ADB

آموزش برنامه نویسی اندروید Android Wifi ADB

آموزش برنامه نویسی اندروید Android Wifi ADB مقدمه: آموزش برنامه نویسی اندروید Android Wifi ADB: برنامه نویسی اندروید قابلیتی است که ب...

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی اندروید RatingBar

آموزش برنامه نویسی اندروید RatingBar

آموزش برنامه نویسی اندروید RatingBar توضیحات:  آموزش برنامه نویسی اندروید RatingBar: برنامه نویسی اندروید قابلیتی است که برای پیش رفت...

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی اندروید Miladi to Shamsi

آموزش برنامه نویسی اندروید Miladi to Shamsi

آموزش برنامه نویسی اندروید Miladi to Shamsi توضیحات:  آموزش برنامه نویسی اندروید Miladi to Shamsi: برنامه نویسی اندروید قابلیتی است ک...

ادامه مطلب

آموزش برنامه نویسی اندروید کار با Google Maps

آموزش برنامه نویسی اندروید کار با Google Maps

آموزش برنامه نویسی اندروید کار با Google Maps توضیحات : آموزش برنامه نویسی اندروید کار با Google Maps : برنامه های اندروید قابلیتی اس...

ادامه مطلب

فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت 12

فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت ۱۲

فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت 12 توضیحات : فیلم آموزش اندروید آشنایی با Activity پارت 12 : برنامه اندروید محیطی  است برا...

ادامه مطلب

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت ۱۱

آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11 توضیحات : آموزش اندروید نحوه صحیح انتخاب Min SDK پارت 11 : برنامه اندروید محیطی است بر...

ادامه مطلب